Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Jakość kształcenia

Zapewnianie jakości kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje planowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia.
Jakość kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim rozumiana jest przede wszystkim jako realizacja zamierzonych efektów kształcenia (zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji), zapewnienie zgodności programu kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, a także reakcja wykładowców, władz i pracowników administracyjnych Wydziału na oczekiwania studentów, zapewnienie dogodnych warunków nauki i pracy studentom, wykładowcom i pracownikom administracyjnym, zaangażowanie studentów w zajęcia.
Regulacje prawne
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje zarówno na poziomie centralnym (Uniwersytet Szczeciński), jak i na poziomie poszczególnych wydziałów US. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WySZJK) w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim mają przepisy obowiązujące na szczeblu całego Uniwersytetu Szczecińskiego. Podstawowe akty prawne to:
1) Uchwała nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim;
2) Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 166/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim);
3) Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dni a 14 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
Na podstawie Zarządzenia REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego US w Jarocinie powołał dnia 12 maja 2016 roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

Podstawowe elementy i kierunki działań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
1) Doskonalenie i  weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia,
2) okresowa analiza i doskonalenie programów kształcenia,
3) ocena realizacji programu kształcenia w tym ocena organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
4) analiza warunków i trybu rekrutacji na studia,
5) monitorowanie karier zawodowych absolwentów wydziału w celu doskonalenia procesu kształcenia,
6) zbieranie i wykorzystywanie opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia,
7) dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej,
8) zapewnienie dostępności informacji na tematy kształcenia,
9) ocena warunków socjalnych studentów,
10) zbieranie opinii zewnętrznych o kwalifikacjach i umiejętnościach absolwentów wydziału,
11) wprowadzanie, weryfikację i doskonalenie instrumentów służących realizacji ustalonych w nim celów.