Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

1. Pytania na egzamin dyplomowy- kierunek: Ekonomia- studia II stopnia:
Pytania - część ogólna
Specjalność - Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Specjalność - Ekonomika usług logistycznych
Specjalność - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

2. Pytania na egzamin dyplomowy - kierunek: Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
Pytania podstawowe i kierunkowe

3. Pytania na egzamin dyplomowy- kierunek: Administracja (aktualizacja 12-06-2017)
a) studia pierwszego stopnia- Pytania- studia pierwszego stopnia
b) studia drugiego stopnia-
studia drugiego stopnia

4. Praktyki studenckie- dokumentacja:
a. Regulamin praktyk studenckich
b. Porozumienie
c. Formularz deklaracji miejsca odbywania obowiązkowej praktyki studenckiej
d. Formularz zaliczenia praktyki studenckiej
e. Karta odbycia praktyki studenckiej
f. Oświadczenie studenta
g. Ramowy program praktyk

5. Szczegółowe zalecenia dotyczące prac dyplomowych
Szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania prac dyplomowych 
Wzór strony tytułowej 2017

6. Hasła identyfikacyjne do prac dyplomowych: kierunek- Ekonomia- studia II stopnia (*ostateczny wybór należy uzgodnić z promotorem)
Hasła identyfikacyjne do prac dyplomowych

7. Hasła identyfikacyjne do prac dyplomowych: kierunek- Administracja (*ostateczny wybór należy uzgodnić z promotorem)
Hasła identyfikacyjne do prac dyplomowych (aktualizacja 03/04/2017)

8. Akty prawne
Regulamin studiów z dnia 26 marca 2015 r.
Uchwała 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

9. Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów będących obywatelami RP

9. Umowy ze studentami

10. Kredyt studencki

 11. Formalności związane z przystąpieniem studentów do egzaminu dyplomowego
1. Każda praca dyplomowa musi być zweryfikowana w programie antyplagiatowym. Zasady takiej weryfikacji reguluje Zarządzenie NR 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.
Pracę należy sprawdzić przed wydrukowaniem. W tym celu należy przesłać pracę do Dziekanatu w wersji elektronicznej (format doc lub docx – Word). Pracę do systemu Plagiat może też wprowadzić promotor.
2. Po pozytywnej weryfikacji pracy w programie antyplagiatowym i uzyskaniu akceptacji promotora pracę należy dostarczyć do dziekanatu w następującej formie:
a) 1 egzemplarz - wersja bindowana (miękka oprawa), wydruk obustronny + płyta cd z nagraną pracą w programie Word (płyta podpisana imieniem i nazwiskiem),
b) 1 egzemplarz - wersja w twardej oprawie, wydruk jednostronny (kolor okładki do wyboru).
3. Praca dyplomowa powinna zawierć następujące oświadczenia umieszczone za stroną tytułową pracy dyplomowej, wypełnione i podpisane:
- oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej,
- oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej- wyrażenie zgody lub oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej.
4. Student wraz z pracą dyplomową składa:
- 4 sztuki zdjęć (kolorowe/czarno- białe- do wyboru studenta) o wymiarze 4,5x6,5,
- kartę obiegową,
- wypełniony druk- monitorowanie karier zawodowych absolwentów- druk znajduje się na platformie e-dziekanat na indywidualnym koncie studenta,
- uiszczenie opłaty za dyplom w wysokości 60,00 zł- faktura do pobrania z platformy e-dziekanat na indywidualnym koncie studenta (prosimy o kontakt z dziekanatem),
- zwrot legitymacji studenckiej.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie później niż 14 dni przed egzaminem dyplomowym. Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
6. Informacje dodatkowe:
- Zalecenia dotyczące redakcji prac dyplomowych ,
- Zasady obliczania oceny końcowej normuje Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.