Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Informacje dla studentów studiów II stopnia, kierunku Administracja

Opublikowano: czwartek, 06, kwiecień 2017

Informujemy że został zaktualizowany zbiór pytań z zakresu nauk o administracji który obowiązuje na egzaminie magisterskim w bieżącym roku akademickim (pobierz pytania).

Uzupełniono także zbiór haseł identyfikacyjnych do prac dyplomowych dla kierunku Administracja (pobierz hasła) 

PRAKTYKA W PKO BANKU POLSKIM

Opublikowano: czwartek, 06, kwiecień 2017

Szczegółowe informacje dla studentów zainteresowanych płatnymi praktykami w PKO Banku Polskim

Praktyki studenckie

Opublikowano: piątek, 31, marzec 2017

Do odnalezienia: STUDIA - INFORMACJE DO POBRANIA - PKT 3 Praktyki studenckie - dokumentacja 

voilà :)

Komunikat do studentów którzy uzyskali zgodę na indywidualną organizację studiów.

Opublikowano: poniedziałek, 13, marzec 2017

Wszystkim studentom ZWS-E US którzy korzystają z Indywidualnej Organizacji Studiów ponownie przypominamy o obowiązku ustalenia z wykładowcami zasad zaliczania danego przedmiotu oraz wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności nie później niż na pierwszych planowych zajęciach. Możliwa jest realizacja tych wymagań przez wybranego przedstawiciela grupy studentów. W przypadku niedopełnienia przez studenta tego obowiązku, zgodnie z § 24 pkt.2 Regulaminu studiów US decyzja o przyznaniu IOS zostanie cofnięta.

Podstawową zasadą jest obowiązek zaliczania wszystkich egzaminów i zaliczeń sesyjnych w terminach i formie identycznej jak grupa studencka do której dany student jest przypisany.

WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Słowniczek terminów zawartych w Regulaminie Studiów:

 IOS - indywidualna organizacja studiów, która oznacza zmianę organizacji zajęć w obrębie semestru lub roku akademickiego;

§ 24

  1. Przesłanki uprawniające studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS) ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu studenckiego.
  2. W przypadkach określonych przez radę wydziału, dziekan przyznaje studentowi prawo do IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień z prowadzącymi zajęcia.
  3. Przez IOS rozumie się zmianę organizacji zajęć w obrębie semestru lub roku akademickiego.
  4. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcia dydaktyczne, które jest zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia decyzji dziekana.
  5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
  6. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza koniec sesji poprawkowej.
  7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, dziekan uchyla zgodę

Wszyscy studenci korzystający z IOS są zobowiązani do niezwłocznego ustalenia zagadnień merytorycznych oraz zasad zaliczania przedmiotów, które obowiązują w semestrze letnim 2016/2017.

Karol Sroka prodziekan

Komunikacja Medialna i Wizerunkowa

Opublikowano: poniedziałek, 13, marzec 2017

Szanowni Studenci, 

dziekanat ds. studenckich informuje, że zajęcia z Panią dr Grażyną Leśniewską z dnia 15/03/2017 tj., środa zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Finanse i Rachunkowość I i III rok, Ekonomia I rok

Opublikowano: wtorek, 07, marzec 2017

Dziekanat ds. studenckich informuje, że zajęcia z Panią dr Anną Buczkowską dla studentów z powyższych kierunków zostają odwołane w dniach:

8/03/17 oraz

11-12/03/2017  z powodu choroby wykładowcy.

Pan dr Marek Mazur, 7/03/2017 godz. 12:30

Opublikowano: piątek, 03, marzec 2017

Informujemy, że konsultacje z Panem dr Markiem Mazurem odbędą się w najbliższy wtorek. Zapraszamy wszystkich zainetesowanych, w szczególności studentów po wpisy:)

Pan dr Antoni Rost, 9/03/2017, godz. 13:00

Opublikowano: piątek, 03, marzec 2017

Szanowni Studenci, 

w imieniu Pana dr A. Rosta zapraszam w w/w terminie WSZYSTKICH studentów, którzy mają jakiekolwiek zaległości u wykładowcy do uregulowania spraw bieżących.